niedziela, 14 marzec 2021 16:44

Procedura opieki nad dziećmi w roku szkolnym 2020/21

PROCEDURA OPIEKI NAD DZIEĆMI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Szanowni Rodzice.
1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21.
W związku z panującą epidemią dostosowaliśmy zasady opieki w „Domowym Przedszkolu” do ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
Prosimy o zapoznanie się z procedurą opieki nad dziećmi w naszym przedszkolu i dostosowanie do określonych w niej zasad.

PROCEDURY OPIEKI NAD DZIEĆMI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE”
W ROKU SZKOLNYM 2020/21 W ZWIĄZKU Z COVID-19.
Podstawa prawna;
1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,(ze zmianami)
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Ze względu na Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej o powrocie dzieci do Przedszkola Publicznego „Domowe Przedszkole” w roku szkolnym 2020/21, wprowadza się, następujące zasady:

Organizacja opieki w „Domowym Przedszkolu”

1. Przedszkole zapewniać będzie opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 17.30.
2. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić do przedszkola tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych – katar, kaszel, nauczyciel ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni zostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych.
6. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
7. Wchodząc do przedszkola rodzic jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust przez założenie indywidualnej maseczki ochronnej.
8. Każdy rodzic po wejściu do przedszkola jest bezwzględnie zobowiązany do dezynfekcji rąk płynem. Rodzice\opiekunowie muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko w pomieszczeniu wspólnym (szatni) obowiązani są do zachowania zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. W szatni przedszkola może przebywać dwóch rodziców ze swoimi dziećmi. Kolejni rodzice przyprowadzający dzieci czekają przed drzwiami wejściowymi do przedszkola do momentu opuszczenia szatni przez jednego z rodziców.
11. Prosimy o sprawne przebieranie dzieci w szatni, odprowadzanie do sal i nieprzedłużanie rozstań.
12. Przed wejściem do sali, każdemu dziecku mierzona jest temperatura w obecności rodzica. Rodzic zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (załącznik nr 1).
13. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 stopnia C) rodzic zobowiązany jest do zabrać dziecko do domu.
14. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane od innych dzieci, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o pilnym odebraniu dziecka z przedszkola.
Ze względu na brak w przedszkolu dodatkowego pomieszczenia dziecko będzie przebywać w sekretariacie przedszkola pod opieką osoby dorosłej z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób, do momentu przybycia rodzica/opiekuna.
15. Wprowadza się zakaz przynoszenia do przedszkola z domu zabawek i innych przedmiotów, środków spożywczych oraz własnych napojów.
16. Dziecko wchodzące do sali niezwłocznie myje ręce w swojej łazience pod nadzorem nauczyciela.
17. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody i odbywa się tak często, jak to jest potrzebne. Opiekunowie nadzorują dokładne mycie i wycieranie.
18. Nauczyciel wyznacza teren do zabawy oraz informuje dziecko o zasadach panujących w przedszkolu, przyczynach takiego stanu rzeczy, sposobach zachowania się w różnych sytuacjach.
19. Nauczyciel w ciągu dnia realizując materiał, organizuje dzieciom czas tak, aby miały jak najmniejszy kontakt bezpośredni ze sobą.
20. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą organizowane wyjścia do ogrodu przedszkolnego po wcześniejszym zdezynfekowaniu wszystkich urządzeń i ławeczek – według harmonogramu.
21. Przy zachowania wzmożonej higieny nie rezygnujemy z leżakowania w grupie trzylatków.
22. By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć edukacyjnych, w przedszkolu możliwe będzie prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, kształcenie hybrydowe (mieszane) lub zdalne.
23. Na placu będą przebywały tylko dzieci z jednej grupy wraz z wychowawczynią i opiekunką grupy. Korzystanie z ogrodu odbywa się będzie na zasadzie rotacji kilkunastominutowej między poszczególnymi grupami.
24. Nie będą organizowane wyjścia poza do teatru, kina i wyjazdy na wycieczki.
25. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
26. Rozmowy z nauczycielkami na temat problemów dziecka prowadzone będą telefonicznie, po wcześniejszym ustaleniu terminu, lub mailowo.
27. Systematycznie przypominać będziemy dzieciom o nawykach mycia rąk, podkreślać, że nie powinny dotykać oczu, nosa, ust i nie podawać ręki na powitanie.
28. Aby zachować zasady sanitarne w okresie pandemii, wstrzymujemy w przedszkolu mycia zębów u dzieci. Zabiegi te powinny być stosowane w domu.
29. Jeśli w przedszkolu dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID – 1, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy. Informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola. Placówka zostaje zamknięta, zaś wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.
30. Przedszkole zapewnia niezbędne wszelkie środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Search