sobota, 13 marzec 2021 20:29

RODO - klauzula informacyjna

RODO- KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE” W KRAKOWIE

                Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016r.(dalej:RODO).

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym „Domowe Przedszkole” w Krakowie przy  jest dyrektor – Małgorzata Góralczyk.
 2. Administrator danych osobowych -- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 7. Wizerunek dziecka może być umieszczany na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkolekliny.pl i na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 8. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 9. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Publicznym „Domowe Przedszkole” w Krakowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Więcej w tej kategorii: « Apel

Search